Styret innkaller til årsmøte i Austrått Idrettslag søndag 26. mars 2023 fra kl. 18.00 til kl. 20.00 i klubblokalet på enden av Austråtthallen.

Alle medlemmer har rett til å fremme saker til årsmøtet. Alle saker må sendes til styret via e-post til it.web@austraattil.no senest 1. mars 2022. Malen som ligger ved denne invitasjonen, skal brukes. Vi ber om at sakene er forklarende og tydelige slik at de kan presenteres direkte i årsmøtet.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli sendt til alle medlemmer senest én uke før årsmøtet. Vi vil også publisere dette på vår hjemmeside (www.austraattil.no).

Det vil i årsmøtet ikke være tid til en detaljert gjennomgang av årsregnskapet, men regnskapet skal behandles og godkjennes under årsmøtet. Styret vil derfor sende ut årsregnskapet for 2023, sammen med saksdokumentene senest en uke før årsmøtet. Våre medlemmer kan da sende eventuelle spørsmål til kasserer@austraattil.no i forkant av årsmøtet.

Til slutt vil vi minne om at for å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget

 

Vi håper at flest mulig tar seg tid til å delta i årsmøtet.


Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen
Styret i Austrått IL